連絡先

ING

SUSHI & MORE

Polítiques de Privadesa, Cookies i Avís Legal.

Política de Privacidad, Cookies y Aviso Legal.

 POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS 

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., és el titular del lloc web que vostè visita, essent el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari, per la qual cosa en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garante el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i RGPD, així com la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament.

Aquesta política de privadesa estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L'usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir fent-la servir.

2. MENORS

Queda prohibit l'accés i ús d'aquest lloc web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats. 

 

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts

3. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, subscriure's als nostres butlletins i/o realitzar operacions comercials o mercantils amb MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L.. No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la imposibilitan de dur a terme les sol·licituds realitzades per vostè, o subscriure's als nostres butlletins.

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades que li sol·licitem a tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalité per la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens enviï o proporcioni a través d'aquests formularis són certs, veritables i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al que accedeixi, la informació que ens proporcioni s'utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

1. Les que indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d'electrònic de registre, contacte,

consulta o similar.

2. Per atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que

realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.

3. Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc.

4. Per poder fer reserves al nostre restaurant.

5. Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o

promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d'empreses que col·laborin amb

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L.. Aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals, i aquestes

comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.

6. Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. a les xarxes socials que enllacen a la nostra web. Referent a això volem que conegui que el tractament de les seves dades personals dins de l'entorn d'aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privadesa d'aquestes xarxes socials. Pel que l’exercici de drets per part de MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. quedarà limitat a aquells que permeti la xarxa social, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d'ús i polítiques de privadesa d'aquestes xarxes.

5. CONFIDENCIALITAT, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES

 

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que prestem, sent les seves dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que li hem  indicat anteriorment.

Les seves dades seran conservades el temps imprescindible per complir les finalitats per a les que es van recollir, axil com les obligacions legals oportunes. En el cas de acceptar l’enviament de comunicacions comercials per la nostra part, no seran cancel·lades fins que no en demani la seva cancel·lació.

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., li garanteix que les seves dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas en què aquesta cessió es trobi emparada per la legislació, o bé sigui imprescindible per poder complir el servei sol·licitat i/o contractat. En el cas de cedir les seves dadas fora d'aquests supòsits li sol·licitarem la seva autorització expressament.

No realitzem transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea.

6. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que es troba autoriza per aquestes persones per facilitar les seves dades, i declara que els ha informat prèviament de tot el que recula la present política de privadesa, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que la llei els atorga. En aquest sentit MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d'aquests tercers que ens faciliti, sent la seva exclusiva responsabilitat comptar amb l'autorització anticipada i proporcionar la informació necessària als interessats.

7. EXERCICI DE DRETS

En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social o al correu electrònic que figura a la nostra web. Per exercir els Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades , així com la limitació o oposició al seu tractament haurà d’incloure fotocòpia del seu DNI o un altre document que ens permeti identificar-li.

Els drets que pot exercir són els següents:

1. Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades , així com la limitació o oposició al seu

tractament.

2. Dret a realitzar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de

Dades, si ho considera oportú.

3. Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: hola@gruposugoi.com

indicant en la seva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.

4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades a qualsevol moment sempre que

sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

8. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la marcació obligatòria de les caselles d'acceptació de la nostra “Política de Privadesa” i “ Avís Legal” i l'entrada de dades en els camps dels nostres formularis, vostè accepta expressament de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, declarant haver estat informat de les conditions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dados per part de MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

9. MESURES DE SEGURETAT

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. No obstant això, l'anterior, l'usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són segures al cent per cent.

10. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

 

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., pot alterar la present política de privadesa per adaptar-la a les modificaciones que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin a les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència en el correu electrònic: hola@gruposugoi.com o en les adreces i telèfons de contacte que figuren a la nostra web.

1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CASTELLANO)

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., es el titular del sitio web que Usted visita, siendo el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario, por lo que en el tratamiento de sus datos de carácter personal, garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos LOPD y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

RGPD, así como a la normativa sobre Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI),

Esta política de privacidad establece la forma y proporciona la información necesaria sobre la gestión y el

tratamiento de los datos personales recogidos en esta web. El usuario deberá leerla y aceptarla antes de seguir en

la misma.

2. MENORES

Queda prohibido el acceso y uso de este sitio Web a los menores de 18 años que no estén debidamente autorizados. MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., entiende que desde el momento en que un menor accede a esta Web, cuenta con el permiso de sus padres, de su tutor o de su representante legal.

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. informa que existen programas informáticos para acotar la navegación mediante el filtro o bloqueo a determinados contenidos

3. ENVÍO Y REGISTRO DE DATOS PERSONALES

El envío de datos de carácter personal es obligatorio para solicitar información, contactar, suscribirse a nuestros boletines y/o realizar operaciones comerciales o mercantiles con MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. No facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de llevar a cabo las solicitudes realizadas por el interesado o suscribirse a nuestros boletines.

4. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS

Los datos que le solicitamos en todo momento, son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad para la que se recogen. Como usuario nos certifica que todos los datos que nos envíe o proporcione a través de estos formularios son ciertos, veraces y pertinentes para la finalidad que han sido solicitados. En función del formulario o apartado al que acceda, la información que nos proporcione se utilizará para las finalidades descritas a continuación:

1. Las que particularmente indiquemos en cada una de las páginas donde aparezca el formulario de electrónico de

registro, contacto, consulta o similar.

2. Atender sus solicitudes e informar sobre nuestros servicios, encargos o cualquier tipo de petición que realice a

través de cualquiera de las formas de contacto de nuestra web.

3. Realizar reservas en nuestro restaurante

4. Para facilitar a nuestros usuarios la suscripción a nuestras publicaciones, noticias periódicas o blog.

5. Para enviar comunicaciones comerciales propias relacionadas con nuestros productos, servicios, novedades o

promociones, a través de cualquier medio electrónico, postal o telefónico, así como de empresas que colaboren con

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. Estos terceros nunca tendrán acceso a sus datos personales, y estas

comunicaciones siempre serán sobre productos y servicios relacionados con nuestro sector.

6. Para facilitar el hacerse seguidor de los perfiles de MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. en las redes sociales que

enlazan en nuestra web. A este respecto queremos que conozca que el tratamiento de sus datos personales dentro

del entorno de estas redes sociales, se regirá por las políticas de privacidad de estas redes, por lo que el ejercicio de

derechos por parte de MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. quedará limitado a aquellas que permita la red social de que

se trate, por este motivo recomendamos que antes de seguir nuestros perfiles en redes sociales revise las

condiciones de uso y políticas de privacidad de las mismas.

 

5. CONFIDENCIALIDAD, CONSERVACIÓN Y CESIÓN DE DATOS

Sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad por todos nuestros colaboradores o empleados en cualquier fase de los servicios que prestamos, siendo sus datos utilizados exclusivamente con las finalidades que le hemos indicado anteriormente.

Sus datos serán conservados por el plazo imprescindible para llevar a cabo el encargo encomendado, así como para cumplir con la legislación vigente. En el caso de aceptar recibir comunicaciones comerciales de MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., serán conservados mientras no solicite su cancelación.

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., le garantiza que sus datos no serán cedidos ni comunicados a ningún tercero, excepto en los casos legalmente previstos y en el caso en que dicha cesión se encuentre amparada por las leyes, o bien sea imprescindible para poder cumplir el servicio solicitado y/o contratado. En el caso de ceder sus datos fuera de estos supuestos le solicitaremos su autorización expresamente.

No realizamos transferencias internacionales de datos fuera de la Unión Europea.

6. INCORPORACIÓN DE DATOS DE TERCEROS

En el caso de que nos facilite datos de carácter personal de terceras personas, declara que ha sido autorizado por esas personas para facilitar sus datos, y que les ha informado antes de todo lo que recoge esta política de privacidad, especialmente de los datos nuestra empresa y de cómo ejercer los derechos que sobre el tratamiento de sus datos. MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., no asume ninguna responsabilidad sobre los datos de estos terceros que nos proporcione, siendo su exclusiva responsabilidad disponer de la autorización de los titulares y proporcionarles la información necesaria sobre el tratamiento de sus datos.

7. EJERCICIO DE DERECHOS

En todo momento, nos podrá remitir una comunicación por escrito al domicilio social de MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., o al correo electrónico que figura en nuestra web, para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, así como la limitación u oposición deberá incluir una fotocopia de su DNI o otro documento que nos permita identificarle

Los derechos que puede ejercer son los siguientes:

1. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, así como la limitación u oposición

a su tratamiento.

2. Derecho a realizar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de

Protección de Datos, si lo considera oportuno.

3. Derecho a cursar baja en nuestros servicios de subscripción, enviando un correo electrónico a:

hola@gruposugoi.com indicando en su solicitud: BAJA SUSCRIPCIÓN.

4. Derecho a revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos en cualquier momento

siempre que sea posible. Si bien esta revocación en ningún caso tendrá carácter retroactivo.

8. ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Marcando las casillas de aceptación obligatoria de nuestra “Política de Privacidad” y “ Aviso Legal” y la entrada de datos en los campos de nuestros formularios, el usuario acepta expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, declarando haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y por tanto consintiendo el tratamiento de sus datos por parte de MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales que nos proporcione. Evitando así su alteración, pérdida, tratamientos o accesos no autorizados. No obstante, lo anterior, el usuario reconoce y acepta que las medidas de seguridad en Internet no son seguras al cien por cien.

10. MODIFICACIONES DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L., puede alterar la presente política de privacidad para adaptarla a las modificaciones que se produzcan o por los cambios legislativos que vayan apareciendo y afecten a las políticas recogidas en este documento. Como consecuencia, recomendamos que lo revise periódicamente, así como que se ponga en con nosotros ante cualquier tipo de duda o incidencia en el correo electrónico: hola@gruposugoi.com o en la dirección y teléfonos de contacto que figuran en nuestra web.

 
 

 Política de Cookies 

Definición y función de las cookies

¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

Diferentes tipos de cookies:

Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.

Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

Cookies no exentas

Google Analytics, Google Tag Manager_dc_gtm, _ga, _gatRecopila información anónima sobre la navegación de los usuarios por el sitio web con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos estadísticos similares. Cookie de terceros, persistentes / sesión, de análisis.

 

Yandex Metrica_ym_uid, _ym_visorc, _ym_isadProporciona información sobre cómo la gente usa el sitio web. Esta información nos ayuda a analizar el rendimiento del sitio para que podamos hacer mejoras. También recopila información anónima sobre la navegación de los usuarios por el sitio web con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos estadísticos similares.Cookie de terceros, persistentes / sesión, de análisis.

 

Facebook_ga, act, c_user, csm, datr, fr, lu, p, pl, presence, s, sb, xsSon utilizadas para medir el rendimiento de las campañas publicitarias y para obtener información de la navegación, medir y analizar la audiencia.Cookie de terceros, persistentes / sesión, de análisis.

 

YoutubePREF, VISITOR_INFO1_LLIVE, YSCUtilizadas para el seguimiento y análisis en la reproducción de vídeos que se encuentran en nuestra web .Cookie de terceros, persistentes / sesión, de análisis.

Redes Sociales

En las redes sociales en las que estamos presentes, también pueden instalarse cookies de terceros a todos sus visitantes, aunque no sean usuarios registrados en las correspondientes plataformas:

¿Cómo puedo desactivar o eliminar las cookies de mi equipo?

Cuando entra en el sitio web, éste le informa sobre la aceptación de la instalación de determinadas cookies para continuar con su navegación. Si se realiza un scroll (movimiento vertical de la página) superior a 300 píxeles, se entiende que continua navegando por el sitio web, así pues se considerará que acepta la instalación de cookies en su navegador. No obstante, usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones correspondientes de su navegador.

El acceso a la gestión de las cookies varía en función del navegador y la plataforma empleada. No obstante, generalmente estos ajustes se encuentran en la sección “opciones”, “preferencias” o “herramientas” del menú de su navegador.

A continuación le proporcionamos enlaces con instrucciones para configurar las cookies en los navegadores y plataformas más utilizados. Para otras configuraciones consulte con su proveedor.

Cómo configurar las cookies en Chrome.
Cómo configurar las cookies en Firefox.
Cómo configurar las cookies en Internet Explorer.
Cómo configurar las cookies en Safari (OS X).
Cómo configurar las cookies en Safari (iOS).
Cómo configurar las cookies en Android.

¿Qué ocurre si deshabilito las Cookies en mi navegador?

Si usted deshabilita las cookies en su navegador, es posible que algunas funcionalidades queden deshabilitadas.

Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies

La Política de Cookies puede ser modificada en función de exigencias legislativas, reglamentarias o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.

En caso de que se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicará a los usuarios bien a través del sitio web.

 

 AVISO LEGAL 

Para dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), el propietario de este sitio web –en adelante el prestador- pone a disposición de los usuarios la siguiente información:

Denominación Social: MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L.

Domicilio Social: C/MANEL FARRÉS 39.08173-SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)

NIF: B-65265506

Tel: (+34) 587.94.44

Correo electrónico: hola@gruposugoi.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 41711, Folio 8, Hoja B-394166, Inscripción 1a

OBJETO

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pueda aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones,

entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del prestador.

RESPONSABILIDAD

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo. 

 

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso al sitio web.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. se encuentra profundamente comprometida con el cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) su Reglamento de Desarrollo de la LOPD y el UE RGPD 679/2016, que podrà consultar en nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

El único punto de recogida de datos de carácter personal del sitio web es el formulario de contacto, cuya finalidad es la de resolver las dudas y cuestiones que el usuario desee formular. La introducción de los datos en dicho formulario implica la aceptación del usuario al tratamiento de sus datos por parte del prestador con la finalidad de resolver dudas y la remisión de envíos de comunicaciones comerciales electrónicas.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte de MENGUI L MAR DE SUSHI, S.L. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico que aparece al inicio de este Aviso legal.

LEY APLICABLE

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes.

AVIS LEGAL

Per donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del

Comerç Electrònic (LSSI-CE), el propietari d'aquest lloc web –d'ara endavant el prestador- posa a la disposició dels

usuaris la següent informació:

Denominació Social: MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L.

Domicili Social: C/MANEL FARRÉS 39.08173-SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)

NIF: B-65265506

Tel: (+34) 587.94.44

Correu electrònic: hola@gruposugoi.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41711, Foli 8, Full B-394166, Inscripció 1a

OBJECTE

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol una altra disposició legal que fos aplicable.

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L.es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la información publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al matéis. MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a título enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat ́s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuario, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquella continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament.. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés al lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

MENGUI LA MAR DE SUSHI, S.L. es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa española de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, axil com la implementació de les mesures de seguretat disposades sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) el seu Reglament de Desenvolupament de la LOPD i l'UE RGPD 679/2016, que podrà consultar a la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT. L'únic punt de recollida de dades de caràcter personal del lloc web és el formulari de contacte, la finalitat del qual ésla de resoldre els dubtes i qüestions que l'usuari desitgi formular. La introducció de les dades en aquest formular implica l'acceptació de l'usuari al tractament de les seves dades per part del prestador amb la finalitat de resoldre

dubtes i la remissió d'enviaments de comunicacions comercials electròniques.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels aurors. Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribución i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propiedad intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus  respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic que apareix a l'inici d'aquest Avís legal.

LLEI APLICABLE

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.

SUGOI ® 2020  I Políticas  by Smarketing